Импресум / Impressum

Издавач: Скај Пресс Дооел

Уредник:
Уредувачки колегиум

Контакт за редакција

e. contact@centar.com.mk

т. 047 511 976