24.8 C
Скопје
27. септември 2022
Centar.mk – Вести, бизнис, забава, спорт…
corporate

Импресум

Издавач:

СКАЈ ПРЕСС дооел Ресен

 

Уредник :
Јован Соколевски 

e. jovan@centar.mk

 

Контакт за редакција

e. contact@centаr.mk

т. 02 505 5005

 

ПРЕГЛЕД НА ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК 
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ
Назив Друштво за услуги, трговија и производство СКАЈ ПРЕСС увоз-извоз ДООЕЛ Ресен
Правна форма Д.О.О.Е.Л. ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ЕДНО ЛИЦЕ
Дејност Интернет портали
ЕДБ 4024015505169
Матичен број 7080808
Жиро сметка 000270070808080160
Депонент банка ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ
Адреса ЛЕНИНОВА 44
Место РЕСЕН

извор Управа за Јавни Приходи