Centar.mk – Вести, бизнис, забава, спорт…
Македонија

Соопштение по одржаната 3. седница на Уставниот суд

Уставниот суд денеска ја одржа 3. седница од 2023 година со дневен ред на кој се расправаше по пет иницијативи, едно барање за заштита на слободи и права и за еден предлог е донесена укинувачка одлука.

1.У.бр.22/2022
Не се поведува постапка за оценување на уставноста на член 14 став 2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Северна Македонија” број 42/2020).
Подносител на иницијативата: Грански независен синдикат на полицијата од Скопје.
2. У.бр.88/2022
Не се поведува постапка за оценување на уставноста на член 153-а став 3 во делот „жена“ и став 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 54/2011, 142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016, 142/206, 67/2017, 125/2017, 35/2018, 99/2018, 140/2018, 208/2018, 27/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019, 42/2020, 74/2021 и 215/2021).
Подносител: Самка Ибраимовски
У.бр.113/2022
Се поведува постапка за оценување на уставноста на член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.97/2010) и член 1 од Законот за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“бр.139/2014).
Подносител: Бојан Стојевски, адвокат
У.бр.107/2022
Не се поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 54, член 68, член 69 став 1 алинеја 1, член 98 став 1, член 99 став 4, член 100 и член 101 од Колективниот договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст и во дејноста одмор и рекреација на децата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.220/2022).
Подносител на иницијативата: Кирил Михајлоски, адвокат
У.бр.13/2021
Не се поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката бр.08-566/1 од 05.03.2020 година за усвојување на конечниот Предлог ДУП-Урбана Единица „В“ – Блок 23, за плански период 2016-2021 донесена од Советот на Општина Гостивар на 23-та седница одржана на 05.03.2020 година („Службен гласник на Општина Гостивар“ бр.3/2020).
Подносител на иницијативата: Дијана Мијовиќ, адвокат од Скопје како полномошник на Бесник и Агрон Синани.
II- БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА
У.бр.74/2021
Предлогот за отфрлање на барањето за заштита на слободи и права не доби мнозинство гласови и ќе биде ставен на некоја од наредните седници.
Оспорен: Toчка 1 алинеја 2 од Одлуката за избор на заменици на Народниот правобранител, бр.08-7050/1, донесена од Собвранието на Република Северна Македонија на 25 декември 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.271/2019) и Предлог на народен правобранител, доставен до Собранието на Република Северна Македонија, за избор на Илбер Руфати за заменик на Народниот правобранител за подрачната организациона единица во Кичево.
Подносител на барањето: Илир Рушани од с.Зајас, Кичево
У.бр.80/2021

Уставниот суд ја укина Одлуката на Советот на Општина Центар-Скопје за донесување Детален урбанистички план Градска четврт J 07- локалитети Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара со број 07-4414/4 од 18.07.2014 година, објавена во „Службен гласник на Општина Центар Скопје” број 9/2014.