Секогаш во средиштето на збиднувањата...

209 милиони денари за културата – Владата даде согласност на програмата за изградба на нови објекти и реконструкција на постојните установи од областа на културата

Владата денеска даде согласност на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2020 година.

Годишната програма за инвестиции во културата за 2020 година, содржи 12 проектни активности кои ќе се реализираат од страна на Министерството за култура и Националните установи од областа на културата кои се носители на активностите. Со Програмата се предвидуваат активности за продолжување со изведување на градежни работи за изградба на објект за театарот во Струмица, изградба на театар и библиотека во Тетово, и завршување на работите во театарот во Велес. Се предвидува почеток со реконструкција на објекти на национални установи за кои претходно беше обезбедена проектна документација како прва фаза од реконструкција во објектите на НУ ЦК „АСНОМ“ во Гостивар, НУ ЦК „Трајко Прокопиев“ во Куманово – зграда театар. Со програмата ќе се започне и со активности за обезбедување на проектна документација за реконструкција на објектите НУ „Музеј на Македонија“, Национална галерија објект „Мала станица“, НУ ЦК „Антон Панов“ Струмица, НУ ЦК „Марко Цепенков“ за потребите на театарот и адаптација на простор во галерија во објектот на НУ ЦК „Кочо Рацин“ Кичево. Исто така со програмата се предвидува и реконструкција на кровот на објектот на спомен домот на разловечкото востание во с. Разловци, Делчево.

Финансиските средства потребни за реализација на активностите од Годишната програма за инвестиции во културата се предвидени во Буџетот на Министерството за култура за 2020 година во износ од 209.500.000,00 денари.

Маркетинг