27.8 C
Скопје
17. септември 2021
Centar.mk – Вести, бизнис, забава, спорт…
Интервју ТОП ВЕСТИ

Интервју со Љупчо Димитриевски, Директор на ЈУ Центар за социјална работа Ресен

Centar.mk интервју со Љупчо Димитриевски, Директор на ЈУ Центар за социјална работа Ресен

Во врска со Кампањата за зголемување на бројот на згрижувачки семејства, што се одвиваше на национално и на локално ниво, Ве молам кажете ни која е целта на оваа кампања?

– Министерството за труд и социјална политика и Уницеф ја почнаа кампањата „На секое дете му треба семејство“, која има за цел да ги поттикне граѓаните да станат згрижувачи и да им овозможат на сите деца да растат во безбедно и грижливо семејно опкружување исполнето со љубов. Целта на кампањата е да поттикне поддршка за алтернативна грижа за децата наспроти сместувањето во големи институции и да даде поддршка да се стави крај на сместувањето на деца помали од три години во големи институции до 2020.

Кажете ни нешто за оваа форма на згрижување и заштита?
– Правото на сместување во згрижувачко семејство се остварува за лица кои немаат услови за живот во своето семејство или од други причини им е потребно сместување во згрижувачко семејство.

Согласно актуелниот Закон за социјална заштита, право на сместување во згрижувачко семејство се обезбедува на деца без родители и родителска грижа, деца со воспитно – социјални проблеми, деца – жртви на семејно насилство, малолетни сторители на кривични дела и лица со умерени и тешки пречки во менталниот развој, лица со длабоки пречки во менталниот развој и лица со трајна телесна попреченост на кое му е потребно трајно згрижување и нега.

Кои семејства може да станат згрижувачки семејства?
– Сите семејства кои исполнуваат определени услови може да станат згрижувачки семејства. При изборот на згрижувачко семејство, Центарот за социјална работа, се раководи од индивидуалните потреби на детето и неговата возраст, здравствените и моралните подобности на семејството, степенот на образованието, материјалните и станбените услови на семејството, како и од можностите на семејството за згрижување на деца (возраст, образовен статус, брачен, семеен статус, материјалните и станбените услови во кои живее семејството). Во вршењето на оваа функција згрижувачите имаат поддршка од центрите за социјални работи.

Дали згрижувачките семејства имаат некакви привилегии?
– Згрижувачите добиваат соодветен паричен надоместок за извршување на оваа функција. Исто така, лицата кои во континуитет од пет години имале згрижено дете по навршување на одредена возраст од 65 години се стекнуваат со право на пензија.

Каде може да се обратат лицата кои сакаат да згрижат дете во своето семејство?
– Лицата, односно семејствата кои сакаат да згрижат дете можат да се обратат во Центарот за социјална работа – Ресен или на телефонскиот број
047/451-419.