Centar.mk – Вести, бизнис, забава, спорт…
ВработувањеВо тренд...

Централен регистар вработува – висока плата од која ќе ви се “заврти” во главата

Врзоснова начлен 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен весникна Р. Македонија” број 1 67/201 5пречистен текст, 27/2016 и 120/2018) и член 5, 6 и 7 од Колективниот договор на Централниот регистар на РМ број 01866/1 од 01. 06. 2018 година и член 24 став 1 точка 2 од Статутот на Централниотрегистар на РепубликаМакедонија Службен весник на Република Македонија” број 45/2007 и 208/2015), a во врска со Одлукатаза потребаод засновање на работен однос број 041172/1 од 7. 8. 2018 година, Централниот регистар на Република Македонија објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС

Централен регистар на Република Македонијаима потреба од засновање на работен однос на неопределено време со 34 (триесет и четири) извршители на следните работни места со посебни услови и тоа:

1 (еден) извршител со завршено образование Наука за книжевноста со најмалку 1 80 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен стручна подготовка со или без работно искуство во струката, на работно место Стручен работник коресподент и основна плата 33. 776, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено образование Правни, Економски науки или Наука за книжевноста со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен стручна подготовка и најмалку три години работно искуство во струката, на работно место Советник за планирање, развој и меѓународна соработка и основнаплата 36. 956, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено образование Правни, Економски науки или Наука за книжевноста со најмалку со најмалку 1 80 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен стручна подготовка и најмалку една година работно искуство во струката, на работно место Стручен соработник за планирање, развој и меѓународна соработка и основна плата 36. 956, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено образование Географија или Образование со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен стручна подготовка и најмалку три години работно искуство во струката, на работно место Советник за дистрибуција на податоции основна плата 36. 956, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено Гимназиско или Средно стручно образованиеи најмалку две години работно искуство во струката, на работно место Самостоен референт за техничкапомош и основна плата 28. 395, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено образование Правни, Економски или Градежништво и водостопанство со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен стручна подготовка, најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работноместо во приватен сектор и положен испит за административно управување, на работно место Раководител на Oдделение за водење на регистар за права врз недвижности и регистар за вложувања на средства во недвижности на резидентиво странство и нерезиденти во РМ и регистар на директни инвестиции и основна плата 46.251,00 денари;

1(еден) извршител со завршено образование Правни науки, Економски науки или Организациски науки и менаџмент, со најмалку 180 кредити според ЕКТС или
завршен VIl/l степен стручна подготовка и најмалку една година работно искуство во струката, на работно место Стручен соработник за јавни набавки иосновна плата 36. 956, 00 денари;

2 (двајца) извршители со завршено образование Правни науки, со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен стручна подготовка и
најмалку три години работно искуство во струката, на работно место Советник за правни работи и основна плата 36.956,00;

1 (еден) извршител со завршено образование Правни науки, со најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен стручна подготовка и најмалку една година работно искуство во струката, на работно место Стручен соработник за правни работи и основна плата 33.042, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено образование Правни, Економски или Политички науки со најмалку 240 кредити според ЕКТСили завршен V11/1 степен стручна подготовка и најмалкучетири години работноискуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор и положен испит за административно управување, на работно место Раководител наОдделение за административно техничка поддршка надиректорот Кабинет надиректор Шеф на кабинет и основна плата 53.101, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено Гимназиско или Средно стручно образование и најмалку една година работно искуство во струката, на работно место Архивар III во
Одделение за општи работи и комуникација со РРК/ РКи основна плата 28. 395, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено Гимназиско или Средно стручно образование образование, со или без работно искуство во струката, на работно место Референт за набавка во Одделение за општи работи и комуникација со РРК/РК и основна плата 25. 215, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено Информатика или Компјутерска техника и информатика, со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен стручна подготовка, најмалку три години работно искуство во струката и завршени специјализирани курсеви за развој на информатички системи (оперативни системи
windows 2008/2012, бази на податоци MSSQL 2005/2008/20 1 2 за хостирање на апликативенсофтвер -ПЅ, SharePoint2010, Visual Studio 6. 0/2005/2008/2010, С++/С#, .NET, WCF и Java, виртуелизација HyperV, Private Cloud). Предностно не задолжително 3a MSSQL 2005/2008/2012, на работно место Програмер на бази на податоци, во Одделение за развој на информатички системи и основна плата 40. 625, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено Информатика, Елекгротехника или Компјутерска техника и информатика, со најмалку 1 80 кредити според ЕКТС или завршен V1I/1 степен стручна подготовка, најмалку две години работно искуство во струката изавршени специјализирани курсеви за администрација на информатички системи (оперативни системи wmdows 2008/2012, бази на податоци MSSQL 2005/2008/2012, за хостирање на апликативен софтвер -11S, SharePoint 2010, виртуелизација HyperV, Private Cloud). Задолжително за MSSQL2005/2 008/2012, на работно место Администратор за поддршка на еуслуги и корисници, во Одделение за поддршка на регистарски и деловно процесни системи, еуслуги и корисници и основнаплата 39.402, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено Средно образование Електротехничко образование и најмалку три години работно искуство во струката, на работноместо Технички соработник за информатичка инфраструктура, во Oдделение за информатичка инфраструктураи основна плата 32.798, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршени Правниили Економски науки, со најмалку 240 кредити според ЕКТ C илизавршен VII/1 степен стручна подготовка и
најмалку три години работно искуство во струката, на работно место Помошник одговорно лице за работење на РРК Скопје и основна плата 47. 230, 00 денари;

2 (двајца) извршители со завршени Правни или Економски науки, со најмалку 180 кредити според ЕКТСили завршен VII/1 степен стручна подготовка исо или без работно искуство во струката, на работноместо Стручен работник I во РРК Скопје и основна плата 3 2. 064, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено Гимназиско или Средно стручно образованиеи најмалку две години работно искуство во струката, на работно место Самостоен референт зарегистрација, во РРК Скопје и основна плата 28. 395, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено Гимназиско или Средно стручно образование и со или безработно искуство во струката, на работно место Референт за регистрација,
во РРК Скопје иосновна плата 25. 948, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршени Правни или Економски науки, со најмалку 240 кредити според ЕКТ C илизавршен VII/1 степен стручна подготовка, најмалку четиригодини работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работноместо во приватен сектор и потврда за положениспит за административно управување на работно место Одговорно лицеза работење на РРКТетово и основна плата 40. 870, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршени Правни, Економски или Политички науки, со најмалку 1 80 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен стручна подготовка и
најмалку една година работно искуство во струката, на работно место Стручен соработник во РК, во РКГостивар и основнаплата 31. 574, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршени Правни науки, Економски науки или Одбрана, со најмалку 1 80 кредити според ЕКТС илизавршен VII/1 степен стручна подготовкаи со или без работно искуство во струката, на работно место СтрученработниквоРК, воРКГостивар иосновна плата 30. 596, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршени Правни илиЕкономски науки, со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен V1I/1 степен стручна подготовка, најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работноместо во приватен сектор и потврда за положениспит за административно управување на работно место Одговорно лице за работење на РРКБитола и основна плата 40. 870, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршени Правни илиЕкономски науки, со најмалку 240 кредити според ЕКТ C илизавршен VII/1 степен стручна подготовка и најмалку три години работно искуство во струката, на работно место Советник во РРКПрилеп иосновна плата 35. 978, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено Гимназиско или Средно стручно образование образование, со или безработно искуство, на работно место Референт за регистрација,
во РРК Прилеп и основна плата 23. 991 ,00 денари;

1 (еден) извршител со завршено Правнинауки, Економски наукиили Одбрана, сонајмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен V11/1 степен стручна подготовка исо или без работно искуство во струката, на работно место Стручен работник во РК, во РК Македонски Брод и основнаплата 30. 596, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено Гимназискоили Сред но стручно образование, со или без работно искуство, на работноместо АрхиварП/ во РРКВелес и основна плата
23. 991, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршени Правни или Економски науки, со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен стручна подготовка, најмалку четири години работнои скуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор и потврда за положен испит за административно управување на работно место Одговорно лицеза работење на РРКСтрумица и основна плата 40. 870, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено Гимназиско или Средно стручно образованиеи со или безработно искуство, на работно место Референт за регистрација, во РРК Струмица и основна плата 23. 991, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршени Правни или Економски науки, сонајмалку 240 кредити споредЕКТС или завршен VII/1 степен стручна подготовка, најмалку четири години работноискуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор и потврда за положен испит за административно управување на работно место Одговорно лицеза работење наРРК Кочани и основна плата 40. 870, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено Правни науки, Економски науки или Одбрана, со најмалку 1 80 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен стручна подготовка, со или без работно искуство во струката на работно место Стручен работник во РК, во РК Виница иосновна плата 30. 596, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршени Правни или Економски науки, сонајмалку 240 кредити споредЕКТС или завршен Vll/l степен стручна подготовка, најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две годинина раководно работно место во приватен сектор и потврда за положен испит за административно управување, на работно место Одговорно лицеза работење на РРК Куманово и основна плата 40. 870, 00 денари.

Кандидатот кој ќе се пријави на Јавниот оглас, треба да ги исполнува општите услови;

да е државјанин на Република Македонија;
активно да го користи македонскиот јазик;
да е полнолетен;
да има општа здравствена способност за работното место и со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.
Работниот однос се заснова со полно работно време, со неделно редовно работно време од 40 часа (5 пет работни дена во неделата)
Д невното работно време трае 8 часа и започнува во 8, 00 часот a завршува во 16, 00 часот.

Во прилог на пријавата кандидатите треба да ги достават следните документи:

Пријава со кратка биографија (CV);
Уверение за државјанство (копија);
Копија од лична карта;
Доказ за општа здравствена способност за работното место (Лекарскоуверение);
Доказ дека со правосилна судска пресуда не му е изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
Уверение (Диплома) за завршено образование (копија);
Потврда за акгивно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење (копија);
Потврда за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)(копија);
Доказ за потребното работно искуство седокажува со Потврда од АВРМ или Фонд за ПИОМ) и институцијата во која работел кандидатот.

Заинтересираните кандидати, пријават заедно со доказите за исполнување на условите по овој Оглас можат да ги достават во рок од 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето на огласот, непосредно до архивата на Централниот регистар на Република Македонија, бул. Кузман Јосифовски Питу број 1 или по пошта.

Телефонза контакт 3 288 1 00, лице за контакт Андријана Анастасовска Китанова.
Централниот регистар на Република Македонијаизборот ќе го изврши во рок до 45 (четириесет и пет) работни дена по истекот на рокот за пријавување, a доколку има повеќе од 200 пријавени изборот ќе се изврши согласно законски утврдените рокови.
Некомплетните и ненавремено поднесените пријави нема да се разгледуваат.

Огласот е валиден до 16.08.2018