Centar.mk – Вести, бизнис, забава, спорт…
Бизнис

УЈП воведе нови правила: Внимавајте да не заборавите на ова, казните се високи!!

Граѓаните што остваруваат приходи од други физички лица во земјата, како и граѓаните резиденти што остваруваат приходи од странство, имаат обврска да поднесат електронска пресметка за приход и данок (е-ППД), и тоа за:

1) Приходи од имот и имотни права (издавање имот на друго физичко лице) – до 10 во месецот кој следува по месецот во кој е склучен договорот или по месецот на издавање.
Во случај на склучен договор за цела година се поднесува електронска пресметка (е-ППД) за цела година, односно за времетрањето на закупот. На пример, кога граѓанин издава стан на друго физичко лице за 2018 година, се поднесува една пресметка е-ППД за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година.

Доколку времетраењето на закупот е пократко од 31 ден во еден месец, односно се издава преку веб-страници booking, airbnb и сл., се поднесува по една електронска пресметка (е-ППД) за секој поединечен остварен приход. На пример, кога граѓанин во текот на еден месец издава стан по неколку дена на повеќе закупци, се поднесуваат пресметки е-ППД за секој остварен приход, односно за секој закупец за соодветниот период на престој во станот.
За повеќе информации во врска со пријавувањето и плаќањето персонален данок за приходи од имот и имотни права преземете ја брошурата „Оданочување на приходи од имот и имотни права (закупнина)“ (види http://www.ujp.gov.mk/mk/publikacii/pogledni/69)

2) Капитални добивки од продажба на хартии од вредност, недвижен имот и учество во капиталот – до 10 во месецот кој следува по месецот во кој е извршена продажбата или во кој е заверен договорот за купопродажба. На пример, до 10.2.2018 година имате обврска да поднесете електронска пресметка (е-ППД) за продажба извршена во јануари 2018 година.

3) Приходи од странство – до 10 во месецот за приходите остварени во претходниот месец.
На пример, до 10.2.2018 година имате обврска да поднесете електронска пресметка (е-ППД) за остварените приходи од странство во текот на јануари 2018 година.

4) Лични примања од дипломатски, односно конзуларни претставништва на странски држави, кај претставници и службеници на такви претставништва кои имаат дипломатски имунитет и за кои даночниот обврзник сам го утврдува и уплатува данокот – до 10 во месецот за приходите остварени во претходниот месец.
На пример, до 10.2.2018 година имате обврска да поднесете електронска пресметка (е-ППД) за остварените лични примања во текот на јануари 2018 година.

5) Други приходи (приходи остварени со е-трговија преку специјализирани интернет-страници, приходи од интернет маркетинг-услуги, приходи остварени со продажба на корисен цврст отпад, исплатите на име специјализации, постдипломски студии и др.) – до 10 во месецот за приходите остварени во претходниот месец.

6) Приходи од продажба на сопствени земјоделски производи на физички лица надвор од продажните места на зелените пазари – до 10 во месецот за приходите остварени во претходниот месец.

Повеќе информации ТУКА.